APP下载

Rakuten美国

商城链接:www.rakuten.com

所属国家/地区: 美国

支付方式: paypal 国内信用卡

快递方式: 转运

商城介绍
Rakuten美国乐天原为美国本土的电子产品网上商店-Buy.com,后被乐天集团收购。由日本乐天整合后作为日本乐天进军美国市场的综合网上购物商城而推出。Rakuten乐天美国官网售卖产品包括电脑等电子产品,办公设备、软件等产品,婴儿用品、包、书、服装、鞋子、美容和健康、家庭用品和户外、珠宝、电影、音乐、音乐器材、宠物、运动、电子游戏等产品。Rakuten美国同样实行会员购买返积分制度,积分可用于未来商品的购买抵扣。本页面是Rakuten乐天美国官网的折扣优惠信息汇总页面,及时更新美国Rakuten乐天折扣码优惠券等海淘信息,帮大家找到在Rakuten乐天美国官网入手的最好时机,想在Rakuten乐天美国海淘的朋友可以关注本页面更新。